Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele Spordiklubi koolitusleping

Spordiklubi koolitusleping

Koolitusleping

 

Nõmme Spordiklubi (edaspidi Klubi), registrikoodiga 80140599, aadress Külmallika 15A, Tallinn, 12617, mida esindab juhatuse liige  Juhan Anupõld ühelt poolt, ja õpilase seaduslik esindaja ___________________________(edaspidi Esindaja) teiselt poolt (edaspidi ühiselt Pooled), sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) ja leppisid kokku alljärgnevas.

 1. Üldsätted
  1. Lepingu objektiks on Lepingu punktist 1.3 tulenevad Poolte vahelised suhted, õigused ja kohustused.
  2. Leping jõustub tingimusel, et enne Lepingu allkirjastamist on Klubile esitatud kirjalik õpilase Kooli vastuvõtu avaldus ja Klubi on kinnitanud õpilase Esindajale õpilase vastuvõttu avalduse alusel.
  3. Kui Lepingu punktis 1.2 märgitud tingimused on täidetud, kantakse õpilane käesoleva Lepingu tingimustel Klubi poolt peetava Nõmme Spordiklubi Spordikooli (edaspidi Kool) õpilaste nimekirja.
 2. Õppetöö
  1. Kool juhindub õppetöö korraldamisel Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Kooli õppekavast, õppetöö toimub tunniplaani alusel.
  2. Kooli õppeaasta algab septembris ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal. Täpne õppeaasta alguse ja lõpu kuupäev määratakse Kooli tunniplaaniga.
  3. Õppetöö periood koosneb kaheteist kalendrikuu pikkusest tunniplaanijärgsest treeningtegevusest. Üldhariduskoolide koolivaheaegadel on Koolil õigus tunniplaanijärgset õppetundide arvu vähendada või suurendada.
  4. Koolil on õigus korraldada täiendavat õppetööd, mis koosneb treeninglaagritest, võistlustest, eriprogrammiga õppetööst, individuaalõppe korras või muul viisil korraldatud õppetööst.
  5. Õppetöö viiakse läbi Kooli poolt valitud õppetööks sobilikes paikades, mis vastavad õpperühmade ja õppeperioodide spetsiifikale. Õppetöö toimumise aeg ja koht avaldatakse Kooli tunniplaanis.
  6. Kooli õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilaste vanust, kehalisi võimeid, sportlike tulemuste dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, õppekavast lähtuvaid treeningkoormuste nõudeid jms. Õpperühma vahetamine omavoliliselt õpilase või Esindaja valikul ei ole lubatud.
 3. Osapoolte õigused ja kohustused
  1. Poolte õigused ja kohustused tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest, Klubi põhikirjast, Kooli õppekavast, käesolevast Lepingust ja Lepingu lisadest (edaspidi Lisad).
  2. Pooled kohustuvad hoiduma käitumisest, mis võib kahjustada teise Poole mainet.
  3. Klubi kohustused.
   1. Klubi kohustub läbi viima treeninguid esindaja valitud erialal kvalifitseeritud treenerite juhendamisel ning Klubi juhatuse poolt kinnitatud õppekavade alusel.
   2. Klubi kohustub viima läbi treeninguid viisil, mis vähendab riski seada ohtu õpilase tervislikku seisundit miinimumini.
  4. Esindaja kohustub:
   1. Informeerima Klubi kirjalikult õpilase tervislike erivajaduste olemasolust Lepingu sõlmimisel, kuid mitte hiljem, kui õpilase esimese treeningtunni alguseks, või viivitamatult erivajaduste ilmnemisel;
   2. Tasuma treeningtundide eest vastavalt Lepingus kokkulepitud korrale;
   3. Hoidma heaperemehelikult Klubi vara ning tagama selle heaperemeheliku hoidmise ka õpilase poolt;
   4. Hüvitama Klubi varale õpilase ja/või iseenda poolt süüliselt tekitatud kahju täies ulatuses;
  5. Õpilane kohustub
   1. Osalema oma vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel eeldusel, et õpilase treener peab õpilase osalemist õpilase arengutaset arvestades vajalikuks. Muudel võistlustel osalemine on vajalik ja soovituslik vastavalt õpilase eale ja arengutasemele. Soovituslike võistluste valikust teavitab õpilast või Esindajat õpilase treener.
   2. Esindama võistlustel klubidest Nõmme Spordiklubi, koolidest Nõmme Spordiklubi Spordikooli. Õpilane võib esindada võistlustel teist kooli (näiteks üldhariduskooli) juhul, kui seda nõuab võistluste juhend.
 4. Maksetingimused
  1. Õppemaksu suurus kinnitatakse Klubi juhatuse poolt kõige hiljem üks kuu enne uue õppeaasta algust.
   1. Õppemaks tasutakse vastavalt klubi juhatuse poolt kinnitatud õppemaksude tasumise korrale
  2. Õppeaasta jooksul õppemaksu ei muudeta, va Lepingu punktis 4.3. nimetatud juhul.
  3. Juhul kui riik või kohalik omavalitsus alandab või loobub õppemaksu arvutamise aluseks olevast riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse toetussummast, on Klubil õigus suurendada Lepinguga kokkulepitud treeningtasu suurust ka õppeaasta keskel.
  4. Õppemaks koosneb kohatasust ja treeningmaksust. Kohatasu kuulub tasumisele sõltumata õppetundidest puudumisest 
 5. Lepingu kehtivus
  1. Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib õppeaasta lõpuni. Leping pikeneb automaatselt uueks õppeaastaks, kui Pooled pole vähemalt 1 kuu enne õppeaasta algust teatanud, et soovivad Lepingu lõpetada. Lepingut ei pikendata, kui õpilane on Kooli lõpetanud.
  2. Esindajal on õigus Leping igal ajal lõpetada, teatades sellest Klubi kirjalikult vähemalt 1 kuu ette.
  3. Klubil on õigus lõpetada Leping alljärgnevatel juhtudel, teatades sellest Esindajale kirjalikult ette vähemalt 1 kuu:
   1. Esindaja ei täida Lepinguga võetud kohustusi, sh ei teavita õpilase erivajaduse olemasolust ja/või ei täida maksmise kohustust kahe järjestikuse kalendrikuu jooksul;
   2. Õpilane segab oma käitumisega treeningtööd ning teisi õpilasi, mis takistab treeningtöö edukat läbiviimist;
   3. Esindaja ei allkirjasta Lepingu dokumente, sh Lepingu lisasid;
   4. Klubi lõpetab oma tegevuse või Lepingus nimetatud erialal treeningute pakkumise.
  4. Lepingu lõppemine ei vabasta Esindajat lepingu kehtimise ajal lepingu alusel tekkinud kohustuse täitmisest. Lepingu lõppemisel on Esindajal kohustus koheselt tagastada talle Klubi poolt kasutada antud vara.
  5. Klubil on õigus muuta Lepingu või selle Lisade tingimusi, teatades sellest vähemalt 1 kuu ette.
  6. Lepingupoolte vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele

Nõmme Spordiklubi
Mittetulundusühing Nõmme Spordiklubi eesmärgid on kooliealistele noortele spordi ja kehakultuuri tutvustamine ja neis spordiharjumuste kasvatamine.

Spordialade kohta
Vaata lähemalt spordialade kohta kergejõustiku, tennise, lauatennise, ujumise, suusatamise sisulehtedelt.

Kurgjärve spordibaas
Hea koht suvepäevade pidamiseks. Majutamise võimalus 220-le inimesele, koos telkimisega kuni 2000. Saun, baar ja spordisaal. Saada broneering.

Kontaktandmed
Nõmme Spordiklubi, reg.nr. 80140599,
Külmallika 15A, 12617 Tallinn 
E-mail
Kontakttelefon (+372) 6 718 546

Veebiarendus aara.ee

Spordiklubi koolitusleping

Spordiklubi koolitusleping

Koolitusleping Nõmme Spordiklubi (edaspidi Klubi), registrikoodiga 80140599, aadress Külmallika 15A, Tallinn, 12617, mida esindab juhatuse liige Juhan Anupõld ühelt poolt, ja õpilase seaduslik esindaja ___________________________(edaspidi Esindaja) teiselt poolt (edaspidi ühiselt Pooled), sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) ja leppisid kokku alljärgnevas Üldsätted Lepingu objektiks on Lepingu punktist 1

Spordiklubi koolitusleping

www.nommesk.ee © 2015 Nõmme Spordiklubi » Külmallika 15A, Tallinn