Klubi ei vastuta andmete puudulikkuse eest kui õppemaksu tasuja eksib või hilineb andmete esitamisega Õppemaksu tasumine

Õppemaksu tasumine

Nõmme Spordiklubi Spordikooli

ÕPPEMAKSUDE TASUMISE KORD

 1. Õppemaks tasutakse Kooli tunniplaanijärgse õppetöö eest. Üldhariduskoolide koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunniplaanijärgsete õppetundide vähendamine või suurendamine ei muuda  õppemaksu suurust.
 2. Õppemaks ei sisalda täiendava õppetöö, sh. laagrite, võistlustegevuse, transpordi, varustuse vms. kooli tunniplaani välise tegevusega seotud kõiki kulusid, millede eest tasutakse õppemaksule lisaks täiendavalt vastavalt õpilase osalemisele tegevustes.
 3. Õppemaksu suuruse kehtestab Nõmme Spordiklubi  juhatus. Õppemaksud avaldatakse Klubi interneti kodulehel. Õppemaksu suurust on õigus muuta vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 4. Õppemaks tasutakse Nõmme Spordiklubi arveldusarvele hiljemalt iga järgneva kalendrikuu 15.kuupäevaks.
 5. Õppemaks tasutakse Lepingu alusel.
 6. Maksete tasumisega viivitamisel on Klubil õigus nõuda maksega viivitajalt 0,1% viivist tasumisega viivitatud summast iga kalendripäeva eest.
 7. Õppetundidest puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest.
 8. Õppemaks koosneb kohatasust ja treeningmaksust. Kohatasu kuulub tasumisele sõltumata õppetundidest puudumise ajast või põhjusest.
 9. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel rohkem kui kaks nädalat ja Klubi on õpilase haigestumisest kirjalikult teavitatud hiljemalt haigestumisele järgneval kolmandal päeval, on õpilase esindajal  võimalus taotleda treeningmaksu  vähendamist haigusperioodi eest. Kirjalikult esitatavas avalduses peab ära märkima täpse treeningutest puudumise perioodi. Otsus treeningmaksu vähendamise, mitte vähendamise kohta tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult.  Treeningmaksu võimalik tagasiarvestus tehakse haigusperioodile järgneva kuu õppemaksust. Haigusperioodi jooksva kuu õppemaks peab olema tasutud maksetähtajaks täismahus. Lühemal kui kahenädalasel ja muul kui haiguse põhjusel puudumisel kehtib tavapärane õppemaks.(Näide: õpilane haigestub, hiljemalt kolmandaks päevaks peale haigestumist saadab eestkostja klubile e-kirja õpilase haigestumise kohta. Kui haigusperiood kujuneb pikemaks kui 2 nädalat,saadab õpilase esindaja peale õpilase tervenemist klubile e-posti teel avalduse õppemaksu vähendamise soovi kohta. Treeningmaksu võimalik vähendamine tehakse järgmise kuu õppemaksust.)
 10. Kui õpilase eestkostja ei kinnita selleks ettenähtud korras õpilase elanikeregistri sissekirjutusejärgse kohaliku omavalitsuse poolt makstava sporditegevuse toetuse määramist Nõmme Spordiklubile või kui õpilase elanikeregistri sissekirjutuse järgne kohalik omavalitsus ei toeta õpilase sporditegevust Nõmme Spordiklubi kaudu, kehtib õpilasele kõrgem õppemaks.
 11. Majanduslikult vähekindlustatud peredel, kahe või enama lapse treenimisel  Nõmme Spordiklubis või heade sportlike saavutustega lastele on võimalik taotleda õppemaksu vähendamist kuni 100%, Klubi juhtkonnale esitatava kirjaliku taotluse alusel. Avalduse vaatab läbi Klubi juhatus ja teeb otsuse avalduse esitajale teatavaks kirjalikult.
 12. Õppemaksu tasumise kohustus peatatakse õpilase ja Kooli vahelise Lepingu lõppemisel või lõpetamisel vastavalt Lepingu tingimustele.
 13. Õppemaksu tasujal on õigus tasutud õppemaksud oma tulust maha arvata. Selleks peab õppemaksu tasuja esitama Klubile nõutud korras vajalikud andmed. Klubi ei vastuta andmete puudulikkuse eest kui õppemaksu tasuja eksib või hilineb andmete esitamisega.

Nõmme Spordiklubi
Mittetulundusühing Nõmme Spordiklubi eesmärgid on kooliealistele noortele spordi ja kehakultuuri tutvustamine ja neis spordiharjumuste kasvatamine.

Spordialade kohta
Vaata lähemalt spordialade kohta kergejõustiku, tennise, lauatennise, ujumise, suusatamise sisulehtedelt.

Kurgjärve spordibaas
Hea koht suvepäevade pidamiseks. Majutamise võimalus 220-le inimesele, koos telkimisega kuni 2000. Saun, baar ja spordisaal. Saada broneering.

Kontaktandmed
Nõmme Spordiklubi, reg.nr. 80140599,
Külmallika 15A, 12617 Tallinn 
E-mail
Kontakttelefon (+372) 6 718 546

Veebiarendus aara.ee

Õppemaksu tasumine

Õppemaksu tasumine

Nõmme Spordiklubi Spordikooli ÕPPEMAKSUDE TASUMISE KORD Õppemaks tasutakse Kooli tunniplaanijärgse õppetöö eest Üldhariduskoolide koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunniplaanijärgsete õppetundide vähendamine või suurendamine ei muuda õppemaksu suurust

Õppemaksu tasumine

www.nommesk.ee © 2015 Nõmme Spordiklubi » Külmallika 15A, Tallinn